Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů 

1.1 Správce osobních údajů DATOS Group s.r.o, IČO 06179321, se sídlem Puškinova 14, 301 00 Plzeň, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně  důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy  Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.  o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje  zpracovává, jsou dále vymezeny. 

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese  www.datosplzen.cz (dále jen „internetové stránky“). 

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní  údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude  mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné  správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti,  oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu. 


2. Zpracovávané údaje 

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních  údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně:

2.1.1 Kategorie osobních údajů – Jméno a příjmení, email, telefon, název společnosti, IČ, DIČ, IP adresa, cookies, údaje o chování na webu, případně další osobní informace potřebné k plnění smlouvy či zpracování Vašeho dotazu.

2.1.2 Účel zpracování – Plnění smluvního vztahu a poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb, účetní, daňové, statistické účely, v rámci oprávněného zájmu.

2.1.3 Doba zpracování – Tyto údaje budou správcem zpracovány nejdéle po dobu 5 let.

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 

2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě  objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a  podobně; 

2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních  nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (email nebo chat), prostřednictvím krátkých textových  zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; 

2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy; 

2.2.4 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb.  o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním  pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

2.2.5 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále  monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze  kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat  poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah; 

2.2.6 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě  statisticky zjištěných preferencí zákazníka; 

2.2.7 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů  v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po  kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a  lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto  cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely  zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např.  nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci  skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání  osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je  pouze příkladný; 

2.2.8 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v  trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností  plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky,  provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní  údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste  správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní  údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn  zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek. 


3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu 

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z  následujících účelů: 

3.1.1 Plnění smluvního vztahu 

3.1.2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb 

3.1.3 Účetní a daňové účely 

3.1.4 Mzdová a personální agenda 


4. Práva subjektu údajů 

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která  můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o  tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez  zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR.  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady  nezbytné na poskytnutí informace; 

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého  máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již  Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou  zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz  osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování; 

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů  správcem je v rozporu s právními předpisy; 

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování  povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste  poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl.  20 GDPR; 

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely  splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely  ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud  neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším  zájmem, právy nebo svobodami; 

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci  souhlas se zpracováním osobních údajů. 


5. Cookies 

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho  prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například  zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější.  Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem  složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího  obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies  jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové  stránky. 

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies: 

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po  dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se  tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou  dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. 

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši  internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše  internetové stránky Vašim potřebám. 

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v 

účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro  svojí činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho  prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či  zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí  fungovat, jak by měly. Soubory cookie můžete spravovat / mazat, jak si přejete – další informace o cookies najdete na aboutcookies.org.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti  využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery  působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek  vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 

5.5.1 Google 

5.5.2 Twitter

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových  stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu;  nepředáváme jim však vaše identifikační údaje. 


6. hCaptcha

6.1 Tento portál je chráněn technologií CAPTCHA od společnosti Intuition Machines. Tato technologie slouží pro odlišení člověka od robota. Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte, že bude spuštěna tato služba pro ověření výše zmíněného a se smluvními podmínkami společnosti.


7. Předávání do třetích zemí 

7.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 


8. Informace a dotazy

8.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů  získat prostřednictvím emailu na info@datosplzen.cz

Poslední aktualizace 05.01.2022

Přejít nahoru